ประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 2 / 2564

Spread the love
ประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 2 / 2564

วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 2 / 2564 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณี พฤกษา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ ชั้น 4 อาคาร 20 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย