ขอเชิญเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (ระบบ NRIIS) ประจำปีงบประมาณ 2565” ผ่านทางระบบออนไลน์ Zoom Meeting

Spread the love

ตามที่ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (ระบบ NRIIS) เพื่อเป็นระบบสารสนเทศการวิจัย และนวัตกรรมกลางของประเทศ นั้น

ระบบ NRIIS เป็นระบบเพื่อการบริหารจัดการภาพรวมการวิจัยและนวัตกรรมที่เป็นระบบกลาง ของประเทศที่มีความเป็นเอกภาพ มีการใช้ข้อมูลจากระบบได้หลายมิติ ทั้งมิติด้านเนื้อหา มิติด้านการเงิน มิติด้านบุคลากร และมิติด้านหน่วยงาน ดังนั้นเพื่อให้ผู้บริหาร ผู้ประสานหน่วยงาน นักวิจัย หน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้าใจกระบวนการทำงานและสามารถบริหารจัดการข้อมูล ผ่านระบบ NRIIS ได้ถูกต้องและครบถ้วน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงเห็นสมควรจัดการอบรม เชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบดังกล่าว เพื่อให้รับทราบกระบวนการทำงานของระบบ รวมทั้งรับฟังข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเพื่อนำไปปรับปรุงระบบให้มีประสิทธิภาพต่อไป โดยการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (ระบบ NRIIS) ประจำปีงบประมาณ 2565” ผ่านทางระบบออนไลน์ Zoom Meeting จะจัดเป็นประจำทุกเดือน จำนวนครั้งละ 50 คน รายละเอียด โครงการและกำหนดการดังสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ ผู้ประสงค์เข้ารับการอบรมต้องสมัครเข้ารับการอบรม ทาง website ของระบบNRIIS https://nriis.go.th/NewsEventDetail.aspx?NID=9489 ระบบลงทะเบียน ออนไลน์จะปิดรับอัตโนมัติเมื่อมีผู้ลงทะเบียนเต็มจำนวนแล้ว

ระยะเวลาและสถานที่จัดอบรม

 • ครั้งที่ 1 วันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม 2564             สำหรับนักวิจัย
 • ครั้งที่ 2 วันศุกร์ที่ 14 มกราคม 2565            สำหรับผู้ประสานหน่วยงาน และผู้บริหารงานวิจัย
 • ครั้งที่ 3 วันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565         สำหรับนักวิจัย
 • ครั้งที่ 4 วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2565              สำหรับผู้ประสานหน่วยงาน และผู้บริหารงานวิจัย
 • ครั้งที่ 5 วันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565            สำหรับนักวิจัย
 • ครั้งที่ 6 วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565      สำหรับผู้ประสานหน่วยงาน และผู้บริหารงานวิจัย
 • ครั้งที่ 7 วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2565            สำหรับนักวิจัย
 • ครั้งที่ 8 วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2565        สำหรับผู้ประสานหน่วยงาน และผู้บริหารงานวิจัย
 • ครั้งที่ 9 วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2565           สำหรับนักวิจัย
 • ครั้งที่ 10 วันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2565         สำหรับผู้ประสานหน่วยงาน และผู้บริหารงานวิจัย

สถานที่ : ณ ห้องประชุม 812 อาคาร วช. 8 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรฒแห่งชาติ (ระบบ NRIIS) ประจำปีงบประมาณ 2565” ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting ห้องประชุม 812 อาคาร วช. ชั้น 1 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

 • 08.30 น. – 09.00 น. ลงทะเบียน
 • 09.00 น. – 10.30 น. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (ระบบ NRIS) ฝึกปฏิบัติเรียนรู้การใช้ระบบ Proposal Submission ระบบ Ongoing & monitoring และ ระบบ Research evaluation
 • 10.30 น. – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
 • 10.45 น. – 12.00 น. ผู้บริหาร/ผู้ประสานหน่วยงานนักวิจัยกรอกข้อมูลเข้าสู่ระบบ
 • 12.00 น. – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
 • 13.00 น. – 15.30 น. ผู้บริหาร/ผู้ประสานหน่วยงาน/นักวิจัยกรอกข้อมูลเข้าสู่ระบบ (ต่อ)
 • 15.30 น. – 16.00 น. อภิปรายและตอบข้อซักถาม ปัญหาการใช้ระบบ

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย