วันศุกร์, ธันวาคม 8, 2023
สถาบันวิจัยและพัฒนา
สถาบันวิจัยและพัฒนา

ลงพื้นที่เพื่อศึกษาดูงานและประชุมแลกเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงานจัดตั้งศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

วันที่ 8 – 10 มีนาคม 2566 สถาบันวิจัยและพัฒนา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณี พฤกษา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ ดร.สัญชัย เกียรติทรงชัย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนตรนภา พงเพ็ชร รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยฯ และนายธีรภัทร์ อนุชาติ หัวหน้างานบริการวิชาการฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ได้ลงพื้นที่เพื่อศึกษาดูงานและประชุมแลกเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงานจัดตั้งศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย” ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย