ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2

Spread the love

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรกำหนดการประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 “บัณฑิตของพระราชา พัฒนาชุมชนท้องถิ่นก้าวไกล ด้วยงานวิจัยสร้างสรรค์” ในวันที่ 15 มีนาคม 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีเผยแพร่ผลงานทางการวิจัย ซึ่งเป็นบทความวิจัยในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำหรับนักศึกษาทั้งภายในและนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งการประชุมในครั้งนี้เป็นการนำเสนอแบบภาคบรรยาย (Oral Presentation)

ในการนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านในการประชาสัมพันธ์ให้กับนักศึกษา เพื่อเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการฯดังกล่าว โดยรูปแบบการจัดงานประชุมเป็นรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams ซึ่งสามารถศึกษารูปแบบบทความฉบับเต็ม (Full Paper) และรายละเอียดอื่น ๆ เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://research.kpru.ac.th/std-conference2 และสามารถลงทะเบียนเพื่อส่งบทความในเว็บไซต์ดังกล่าวได้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 14 มกราคม 2565 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย