ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 14

Spread the love

ตามที่สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ ที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) และเครือข่ายวิจัยและนวัตกรรม ปขมท. ได้จัดประชุม วิชาการวิจัยระดับชาติสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 14 “ทองกวาววิชาการ’65 : ส่งเสริมงานวิจัย พัฒนางาน พัฒนาองค์กร” ระหว่างวันที่ 30-31 มีนาคม และ 1 เมษายน พ.ศ. 2565 ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ และผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meeting โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ตระหนักถึงความสำคัญของ งานวิจัยที่จะช่วยพัฒนาทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ การวางแผน และการแก้ปัญหาในการปฏิบัติงานรวมทั้งเป็น การสร้างเครือข่ายวิจัยของบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา นั้น

ในการนี้สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) ใคร่ขอเชิญบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในสังกัดของท่านเข้า ร่วมประชุมหรือนำเสนอผลงานการวิจัยในการประชุมวิชาการดังกล่าว รายละเอียดตามโปสเตอร์ที่แนบมาพร้อมนี้ และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการฯ ให้บุคลากรในหน่วยงานของท่านได้ทราบด้วย ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมประชุมมีสิทธิ์เบิกค่าลงทะเบียนได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง และไม่ถือเป็นวันลาเมื่อได้รับ อนุมัติจากต้นสังกัดแล้ว ผู้สนใจสมัครได้ที่ http://www.council-uast.com/conference2/index.php ระบบลงทะเบียนออนไลน์ สำหรับ ผู้นำเสนอผลงาน ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 และสำหรับผู้ไม่นำเสนอผลงาน ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 15 มีนาคม 2565 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ email : council.staff123@gmail.com หรือติดต่อ

นายนิคม หล้าอินเชื้อ                     โทร. 089-177-7866

นายกิติยาภรณ์ สินศุภเศวต         โทร. 094-592-8512

นางกาญจนา มูลอาจ                    โทร. 091-060-7161

นางสาวปัทมา จักษุรัตน์                โทร. 089-555-6661

 

รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.council-uast.com/

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย