ขอเชิญชวนเข้าร่วมงานแสดงผลงานวิจัยนวัตกรรม และการประชุมวิชาการ 50 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย “นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”

Spread the love

ขอเชิญชวนเข้าร่วมงานแสดงผลงานวิจัยนวัตกรรม และการประชุมวิชาการ 50 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย “นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”
ระหว่างวันที่ 26 – 28 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.00 – 17.00 น.
ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้กำหนดจัดงานการแสดงผลงานวิจัย นวัตกรรม และการประชุมวิชาการ 50 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย “นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” ในระหว่างวันที่ 26 – 28 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.00 – 17.00 น. ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

วัตถุประสงค์

  • เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานวิจัยและนวัตกรรม ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการวิจัยสู่สังคม และการประชุมวิชาการในระดับบัณฑิตศึกษาด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์และผลงานงานวิจัยในชั้นเรียนของนักศึกษาคณะครุศาสตร์

ทั้งนี้ มีการประกวดผลงานและกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล (University to Tambon: U2T) ตลอดจนโครงการ Food valley จังหวัดเชียงราย งานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนงานพื้นฐาน (Fundamental Fund: FF) และกิจกรรมเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการเผยแพร่งานวิจัยและนวัตกรรมสู่สาธารณชน

รายละเอียด

ทั้งนี้ ผู้สนใจเข้าร่วมการแสดงผลงานวิจัย นวัตกรรม และมีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้จากต้นสังกัดตามระเบียบราชการ

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

สถาบันวิจัยและพัฒนา
โทร. 0-5377-6000 ต่อ 1901

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย