ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมวิทยากรต้นแบบ (Master teacher) กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏในสถาบันนิวนอร์มัล

Spread the love

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลในการแก้ปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จ ความเหลื่อมล้ำทางสังคม และปัญหาคุณภาพชีวิต ด้วยโครงการพลิกโฉมระบบการอุดมศึกษา (Reinventing University) และระบบการจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษาแห่งอนาคต เพื่อบ่มเพาะและส่งเสริมศักยภาพให้ผู้ประกอบการ SMEs กำลังแรงงานในสถานประกอบการ และผู้สนใจทุกช่วงวัย รวมทั้งบุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ ให้มีสมรรถนะเพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยจัดโครงการฝึกอบรมวิทยากรต้นแบบ (Master teacher) กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏในสถานการณ์นิวนอร์มัล ในระหว่างเดือนมกราคม – มีนาคม 2565 เพื่อฝึกอบรมวิทยากรแกนนำของ 38 มหาวิทยาลัยราชภัฏ ให้สามารถนำไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่ทันสมัย และสอดคล้องกับความต้องการกำลังคนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียนอย่างยั่งยืน

สแกน QR Code เพื่อสมัครเข้าร่วมฝึกอบรมได้ที่นี่

หรือเข้าเว็บไซต์ shorturl.at/etHKQ

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย