สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเผยแพร่ผลงานวิชาการในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ

Spread the love

สถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.เลย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเผยแพร่ผชงานวิชาการในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ” กลุ่มมนุษยศาสตร์ และ กลุ่มวิทยาการจัดการและโลจิสติกส์ ภายใต้โครงการพัฒนากลุ่มวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีงบประมาณ 2561 วันที่ 12-13 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมศูนย์ศึกษาการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริชั้น 4 ห้องประชุมชั้น3 (ห้อง 20308) และห้องประชุมชั้น3 (ห้อง 20309) อาคาร 20 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดย รศ.สมเจตน์ ดวงพิทักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานเปิดการอบรม และได้รับเกียรติวิทยากร ผศ.ดร.ประทีป พืชทองหลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, รศ.ดร.แก้วตา โรหิตรัตนะ และผศ.ดร.ธนวัติ ลิมป์พาณิชย์กุล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.