สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเผยแพร่ผลงานวิชาการในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ

Spread the love

สถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.เลย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเผยแพร่ผชงานวิชาการในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ” กลุ่มมนุษยศาสตร์ และ กลุ่มวิทยาการจัดการและโลจิสติกส์ ภายใต้โครงการพัฒนากลุ่มวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีงบประมาณ 2561 วันที่ 12-13 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมศูนย์ศึกษาการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริชั้น 4 ห้องประชุมชั้น3 (ห้อง 20308) และห้องประชุมชั้น3 (ห้อง 20309) อาคาร 20 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดย รศ.สมเจตน์ ดวงพิทักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานเปิดการอบรม และได้รับเกียรติวิทยากร ผศ.ดร.ประทีป พืชทองหลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, รศ.ดร.แก้วตา โรหิตรัตนะ และผศ.ดร.ธนวัติ ลิมป์พาณิชย์กุล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย