สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพนักวิจัย

Spread the love

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพนักวิจัย หัวข้อ วิจัยเสร็จจะจดสิทธิบัตรและลิขสิทธิ์ได้อย่างไร โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เปิดพิธีอบรมโครงการฯ และได้รับเกียรติจาก คุณจิราภรณ์ เหลืองไพรินทร์ และคณะผู้อำนวยการศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ ชั้น 4 อาคาร 20 (อาคารสหวิทยาการสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย