จัดการนำเสนอภาค Oral ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2563 รูปแบบ Teleconference

จัดการนำเสนอภาค Oral

Read more

Link ห้องนำเสนองานประชุมวิชาการ LRU Conference 2020 วันที่ 25 มีนาคม 2563 ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์และศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ท่านสามารถติดตามการน

Read more

บพข. ประกาศรับข้อเสนอฉบับสมบูรณ์ ปี 2563 แผนงานการเชื่อมต่อของสรรพสิ่ง (Internet of things: IoT) ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) และการเชื่อมโยง

ประกาศรับข้อเสนอฉบับ

Read more