ประชาสัมพันธ์การประชุมชี้แจงกรอบการวิจัยและนวัตกรรม ของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปีงบประมาณ 2567 (NRCT Open House 2023) และการเปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2567

ประชาสัมพันธ์การประช

Read more

ขอเชิญชวนเข้าร่วมอบรมโครงการส่งเสริมศักยภาพบุคลากรด้านทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หลักสูตรระดับต้น

ขอเชิญชวนเข้าร่วมอบร

Read more

ประชาสัมพันธ์ขยายเวลาส่งบทความ และเข้าร่วมนำเสนอบทความทางวิชาการในงานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 13 การประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 12 และการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมราชมงคล ครั้งที่ 5 (RMUTCON 2023)

ประชาสัมพันธ์ขยายเวล

Read more

ประชาสัมพันธ์แจ้งเปลี่ยนรูปแบบการจัดงานประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติครั้งที่ 10 และระดับนานาชาติครั้งที่ 8 NEUNIC 2023

ประชาสัมพันธ์แจ้งเปล

Read more