วันจันทร์, พฤษภาคม 20, 2024
สถาบันวิจัยและพัฒนา

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์เอกสารสรุปสาระสำคัญของแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ พ.ศ. 2566 – 2570 (ฉบับปรับปรุง) สำหรับใช้ในการปรับปรุงคำของงบประมาณกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และ พ.ศ. 2568

ประชาสัมพันธ์เอกสารส

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์การประกาศให้ทุนวิจัยด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่ร่วมสนับสนุนโดยองค์การยูเนสโกและโปแลนด์ ประจำปี 2567 (UNESCO/POLAND Co-Sponsored Fellowship Programme in Engineering, Edition 2024)

ประชาสัมพันธ์การประก

Read More