ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตร “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์” รุ่นที่ 2 ประจำปี 2566

ประชาสัมพันธ์การเข้า

Read more

ขอเชิญชวนเข้าร่วมงานแสดงผลงานวิจัยนวัตกรรม และการประชุมวิชาการ 50 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย “นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”

ขอเชิญชวนเข้าร่วมงาน

Read more