ประชาสัมพันธ์การขยายกำหนดการรับสมัครผลงานวิชาการและเชิญชวนลงทะเบียนเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ (The 2022 National and International Conference of The National Institute of Development Administration: NIC-NIDA 2022)

ประชาสัมพันธ์การขยาย

Read more

ประชาสัมพันธ์เปลี่ยนแปลงกำหนดการส่งเอกสารผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมร่วมประกวดและจัดแสดงในเวทีนานาชาติ

ประชาสัมพันธ์เปลี่ยน

Read more

ประชาสัมพันธ์การจัดทำสื่อและเนื้อหาสาระความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และหลักสูตรการอบรมต่าง ๆ

ประชาสัมพันธ์การจัดท

Read more