เข้าร่วมประชุม เครือข่ายผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ ณ โรงแรม เอบิน่า เฮาส์ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

                   

Read more

ขอเชิญส่งบทความวิจัยฉบับภาษาอังกฤษเข้าร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติ ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

                   ด

Read more

ประชุมเตรียมการรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานเครือข่ายของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่ม 2 ภายใต้โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่

                   

Read more

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยให้ได้รับทุนงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2564” โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

                   

Read more

ร่วมการประชุมชี้แจงระบบแผนและแนวทางการจัดสรรงบประมาณของหน่วยงานในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น

                   

Read more

เรียนเชิญคณาจารย์ทุกท่าน เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางจัดทำข้อเสนอเชิงหลักการ (Conceptual Paper) สำหรับงบประมาณแผ่นดิน ปี 2564

                   

Read more