วันพุธ, กันยายน 27, 2023
สถาบันวิจัยและพัฒนา

สถาบันวิจัยและพัฒนา

งานบริการวิชาการสถาบันวิจัยและพัฒนา

จัดพิธีมอบเกียรติบัตรผู้เข้าร่วมโครงการ และมอบวุฒิบัตรให้กับผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ท้องถิ่นตำบลปากตม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลยRead More
สถาบันวิจัยและพัฒนา

ประชุมภายใต้โครงการย่อยที่ 3 โครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Re-Inventing University) การวางแผนดำเนินกิจกรรม การลงพื้นที่ และการคัดเลือกชิ้นงานในการยื่นจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาRead More
งานบริการวิชาการสถาบันวิจัยและพัฒนา

จัดกิจกรรมการศึกษาดูงานนอกสถานที่สำหรับผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ท้องถิ่นตำบลปากตมเพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของมัคคุเทศก์/ผู้สื่อความหมาย และการบริหารจัดการสถานที่ท่องเที่ยวของชุมชนRead More
สถาบันวิจัยและพัฒนาโครงการ อพ.สธ.-มรล.

เข้าร่วม “สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน เครือข่ายเชิงประเด็นโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ประจำปี 2566”

วันที่ 2 – 3 ก

Read More