วันจันทร์, พฤษภาคม 20, 2024
สถาบันวิจัยและพัฒนา

สถาบันวิจัยและพัฒนา

ข่าวประชาสัมพันธ์สถาบันวิจัยและพัฒนา

ขอเชิญส่งบทความวิจัยฉบับภาษาอังกฤษเข้าร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติ ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

                   ด

Read More
สถาบันวิจัยและพัฒนา

ประชุมเตรียมการรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานเครือข่ายของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่ม 2 ภายใต้โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่

                   

Read More
สถาบันวิจัยและพัฒนา

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยให้ได้รับทุนงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2564” โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

                   

Read More
สถาบันวิจัยและพัฒนา

ร่วมการประชุมชี้แจงระบบแผนและแนวทางการจัดสรรงบประมาณของหน่วยงานในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น

                   

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์สถาบันวิจัยและพัฒนา

เรียนเชิญคณาจารย์ทุกท่าน เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางจัดทำข้อเสนอเชิงหลักการ (Conceptual Paper) สำหรับงบประมาณแผ่นดิน ปี 2564

                   

Read More
สถาบันวิจัยและพัฒนา

ประชุมชี้แจงแนวการจัดทำเสนอโครงการวิจัยในการขอรับทุน งบประมาณแผ่นดินปี 2563 และรับฟังกรอบแนวทางการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย งบประมาณแผ่นดินปี 2564

                   

Read More