สป.อว. เปิดรับข้อเสนอโครงการการเคลื่อนย้ายบุคลากร เพื่อพัฒนาศักยภาพการวิจัยในภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility) ประจำปีงบประมาณ 2565

Spread the love

สป.อว. เปิดรับข้อเสนอโครงการการเคลื่อนย้ายบุคลากร เพื่อพัฒนาศักยภาพการวิจัยในภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility) ประจำปีงบประมาณ 2565

โครงการการเคลื่อนย้ายบุคลากร เพื่อพัฒนาศักยภาพการวิจัยในภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility) เป็นกลไกการสนับสนุนทุนวิจัย เพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัยของสถาบันอุดมศึกษา นักศึกษา

และบุคลากรในภาคอุตสาหกรรมให้สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับภาคอุตสาหกรรม

โดยมีกำหนดการเปิดรับข้อเสนอโครงการ จำนวน 2 ครั้ง

  • โดยครั้งที่ 1 กำหนดยื่นข้อเสนอโครงการ (Proposal) ภายในวันที่ 4 มีนาคม 2565
  • และครั้งที่ 2 กำหนดยื่นข้อเสนอโครงการ (Proposal) ภายในวันที่ 27 พฤษภาคม 2565

สามารถดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Voa76Mwb3c8CxiWHKclx8vAYl-02vD8A

5

สแกน QR Code ที่นี่

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ : 087 3163705 (คุณอัญชลิกา ชอบธรรม)

สำนักงานส่งเสริมบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
โทรศัพท์ 055 4110 96 ต่อ 1918

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย