สวก. ประกาศรับข้อเสนอแผนงานวิจัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

Spread the love

 

กรอบงานวิจัย สวก.

ปีงบประมาณ 2565 สวก. ได้กำหนดกรอบงานวิจัยที่ประสงค์จะเปิดรับข้อเสนอโครงการ ดังนี้ 18 มกราคม 2564- 5 มีนาคม 2564

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ ได้ที่นี่

ลงทะเบียน ส่งข้อเสนอโครงการฯ ผ่านระบบ NRIIS ได้ที่นี่

 

Parinya Yakanta

ปริญญา ยะคันทะ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย