สวก. เปิดรับข้อเสนอแผนงานวิจัย ภายใต้หัวข้อ “RAINS for Thailand Food Valley (Post Covid-19)”

Spread the love
สวก. เปิดรับข้อเสนอแผนงานวิจัย ภายใต้หัวข้อ “RAINS for Thailand Food Valley (Post Covid-19)”

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. เปิดรับข้อเสนอแผนงานวิจัย ภายใต้หัวข้อ “RAINS for Thailand Food Valley (Post Covid-19)”เดินหน้าพัฒนาต่อยอดการสร้างเครือข่ายบริหารจัดการ และส่งเสริมงานวิจัยด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อเพิ่มมูลค่าและเพิ่มคุณค่าให้กับสินค้าเกษตรและอาหารในแต่ละภูมิภาคของประเทศไทยตามเป้าหมายและตัวชี้วัดระดับประเทศ ตามนโยบายและยุทธศาสตร์ อววน. โปรแกรมที่ 10 ยกระดับความสามารถการแข่งขันและวางรากฐานทางเศรษฐกิจ

กรอบวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและยกระดับความสามารถแข่งขันของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเกษตร และอาหารด้วยการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม เน้นการมีความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของ 3 กลุ่มหลัก ได้แก่ ภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา มุ่งวิจัยเชิงพื้นที่ (Area Based Development Research) โดยหน่วยงานที่มีศักยภาพต่อยอดได้ (Functional Based Research) อย่างมีความเชื่อมโยงและความสัมพันธ์ในแต่ละภาคส่วนโครงการวิจัยแต่ละโครงการต้องมีขั้นของการพัฒนาและแก้ไขปัญหาในระบบการผลิตตลอดห่วงโซ่ ไม่ว่าจะเป็นการวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการผลิตหรือการวิจัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีเป้าหมายและผลลัพธ์เป็นรูปธรรม นำมาใช้ประโยชน์ได้จริงโดยหัวหน้าคณะวิจัยต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชานั้นๆมีงบประมาณการดำเนินงานที่เหมาะสมและเป็นโครงการที่คุ้มค่ากับการลงทุน

นักวิจัยที่ประสงค์จะขอรับการสนับสนุนทุนวิจัย สามารถลงทะเบียนส่งข้อเสนอโครงการวิจัยได้ที่http://nriis.nrct.go.th/Login.aspx และสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการของสวก. และเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่ QR Code ในโพสต์หรือ http://nriis.nrct.go.th/NewsEventDetail.aspx?NID=6319 ตั้งแต่26 ตุลาคม – 16 พฤศจิกายน 2563 เท่านั้น

 

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.