วันอังคาร, ตุลาคม 3, 2023
สถาบันวิจัยและพัฒนา
ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปีการศึกษา 2564

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปีการศึกษา2564

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  ได้ส่งสำเนาหนังสือสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญส่งข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2564 ภายใต้โครงการทุนท้าทายไทยเพื่อการการความรู้เพื่อใช้ประโยชน์เชิงชุมชน สังคม-การส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ ประจำปี 2564 ในมิติเชิงชุมชุน สังคม และการใช้ประโยชน์สาธารณะ และภายใต้โครงการยกระดับศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ตามเป้าหมายการพัมนายั่งยืน โดยการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อใชประโยชน์ในมิติความมั่งคง และการพัฒนาชุมชนพึ่งพาตัวเองตามแนวพระราชดำริ โยสามารถส่งข้อเสนอที่ดำเนิกาผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ(National Research and lnnovation Information System,(NRIIS)ทางเว็บไซต์  nriis.go.th ภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2563 

ติดต่อประสานงาน: นางสาวพิมพรรณ กุลธารี, นายภารดร ชัยฤกษ์,นายวิทยา จั่วสันเทียะ,นางสาวนิภรณ์ ขันตี สอบถามโทร 0 2561 2445 ต่อ 517, 519,523

สามารถ download file ได้จาก www.maua.go.th เว็บไซต์เดิม สำนักงาคณะกรรมการการอุดมศึกษา หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์: หัวข้อหนังสือเวียน

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.