สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมได้รับแจ้งว่าสถานเอกอัครราชฑูตสาธารณะรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยเปิดรับข้อเสนอโครงการภายใต้กองทุนพิเศษแม่โขง – ล้านช้าง ประจำปี พ.ศ. 2564

Spread the love
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมได้รับแจ้งว่าสถานเอกอัครราชฑูตสาธารณะรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยเปิดรับข้อเสนอโครงการภายใต้กองทุนพิเศษแม่โขง - ล้านช้าง ประจำปี พ.ศ. 2564

              ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมได้รับแจ้งว่าสถานเอกอัครราชฑูตสาธารณะรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยเปิดรับข้อเสนอโครงการภายใต้กองทุนพิเศษแม่โขง – ล้านช้าง ประจำปี พ.ศ. 2564 โดยโครงการที่จะนำเสนอต้อง 1.) ส่งเสริมความร่วมมือในภูมิภาคแม่โขง – ล้านช้าง 2.) มีประเทศอย่างน้อย 3 ประเทศเข้าร่วม 3.) สนับสนุนการดำเนินงานใน 5 สาขาหลัก ได้แก่ความเชื่อมโยง การพัฒนาศักยภาพในการผลิต เศรษฐกิจข้ามพรมแดน ทรัพยากรน้ำ การเกษตรและการขจัดความยากจน รวมทั้งสาขาที่จะช่วยยกระดับคุณภาพของชีวิตของประชาชน อาทิ สาธารณสุข การศึกษา การรักษาสิ่งแวดล้อม และประเด็นความมั่นคงรูปแบบใหม่ 4.) งบประมาณในการดำเนินโครงการต้องไม่เกิน 500,000 เหรียญสหรัฐ ทั้งนี้ การพิจารณาให้ความสำคัญกับโครงการที่มีผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมมากกว่าโครงการการจัดฝึกอบรมหรือการศึกษาดูงาน

              สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอเชิญหน่วยงานในสถาบันอุดมศึกษาจัดทำข้อเสนอโครงการเพื่อการขอรับงบประมาณสนับสนุนภายใต้กองทุนพิเศษแม่โขง-ล้านช้าง ประจำปี พ.ศ.2564 โดยผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/3adPZXW ทั้งนี้ ขอได้โปรดส่งข้อเสนอโครงการทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ chontichaohec@gmail.com  ภายในวันที่ 5 พฤษภาคม 2563

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.