สำรวจความคิดเห็นต่อการผ่อนคลายกิจกรรมในช่วงสงกรานต์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดเลย

Spread the love
สำรวจความคิดเห็นต่อการผ่อนคลายกิจกรรมในช่วงสงกรานต์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดเลย

       ด้วยศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) แจ้งให้จังหวัดกระจายแบบสำรวจความคิดเห็นอิเล็กทรอนิกส์ต่อการผ่อนคลายกิจกรรมในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ผ่านทาง URL : https://www.surveymonkey.com/r/3WB5DNQ  ให้ทั่วถึงทุกกลุ่มตัวอย่างในจังหวัด จำนวนจังหวัดละ 1,000 ตัวอย่างเป็นอย่างน้อย ภายในวันที่ 17 มีนาคม 2564 โดยขอให้กลุ่มตัวอย่างมีความหลากหลายในด้านต่างๆ เพื่อให้กำหนดมาตรการผ่อนคลายในช่วงเทศกาลสงกานต์เป็นไปด้วยความรอบคอบและมีข้อมูลประกอบการพิจารณาที่ครบถ้วน ศูนย์บริหารราชการฉุกเฉินการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2021 (COVID-19) จังหวัดเลย จึงขอให้ท่านดำเนินการตอบแบบสำรวจความคิดเห็นอิเล็กทรอนิกส์ฯ ดังกล่าวฯ

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.