วันจันทร์, พฤษภาคม 20, 2024
สถาบันวิจัยและพัฒนา
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวนเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนจากแหล่งทุนภายในมหาวิทยาลัย และทุนภายนอก (กองทุน ววน.)”

ขอเชิญชวนเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนจากแหล่งทุนภายในมหาวิทยาลัย และทุนภายนอก (กองทุน ววน.)”

สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอเชิญชวนอาจารย์นักวิจัยทุกท่าน เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนจากแหล่งทุนภายในมหาวิทยาลัย และทุนภายนอก (กองทุน ววน.)” วิทยากรในครั้งนี้เป็นวิทยากร “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รศ.ดร.นวดล เพ็ชรวัฒนา จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วันเวลา/สถานที่

  • วันที่ 22-23 พฤษภาคม 2566เวลา 8.30-17.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคาร 20 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

วัตถุประสงค์

  • เพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยในการยื่นขอรับทุน

สามารถส่งแบบตอบรับ และ Concept paper ภายในวันที่ 16 พฤษภาคม 2566

รายละเอียดเพิ่มเติม

ทั้งนี้ กรอบการวิจัยดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา https://www.research.lru.ac.th/th หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 41141

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย