อบรมหลักสูตร “การให้บริการเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้มาติดต่อราชการ”

Spread the love

                       วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดอบรมหลักสูตร “การให้บริการเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้มาติดต่อราชการ” และได้รับเกียรติจากอาจารย์วรากรณ์ ใจน้อย และอาจารย์รภัสสา ชาติกุล เป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษาและการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ ชั้น 4 อาคารสหสารสนเทศ (อาคาร 20) สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.