อบรมเชิงปฏิบัติการภายใต้การสนับสนุนวิชาการพัฒนาระบบเกษตรกรรมอาหารปลอดภัยโดยชุมชน

Spread the love

 

วันที่ 19 พฤศิจิกายน พ.ศ. 2561 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการภายใต้การสนับสนุนวิชาการพัฒนาระบบเกษตรกรรมอาหารปลอดภัยโดยชุมชน โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม ณ ห้องประชุมทางไกล ชั้น 2 ศูนย์คอมพิวเตอร์และศูนย์ภาษา โดยมีหลักสูตรในการอบรมดังนี้

1.) หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรประจำตำบลเพื่อพัฒนากลไกในการขับเคลื่อนอาหารปลอดภัยชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษกิจพอเพียง

2.) หลักสูตรการผลิตข้าวปลอดภัย

3.) หลักสูตรการผลิตผักปลอดภัย

4.) หลักสูตรการผลิตปลานิลปลอดภัย

5.) หลักสูตรการจัดการตลาดห่วงโซ่อาหารโดยมีชุมชนท้องถิ่น

6.) หลักสูตรช่องทางการตลาดสินค้าทางการเกษตร

 

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.