อบรมเชิงปฏิบัติการ “จริยธรรมในมนุษย์”

Spread the love

 

                         ด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “จริยธรรมในมนุษย์” ขึ้นในวันจันทร์ ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 9 อาคาร 19 (คณะวิทยาการจัดการ) มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เพื่อพัฒนาและเพิ่มพูนความรู้ ให้กับ คณาจารย์ บุคลากร และผู้สนใจ ให้ทันกับแนวคิดวิจัย และแนวทางสากลที่เปลี่ยนแปลง ดังนั้น สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จึงได้จัดโครการอบรมเชิงปฏิบัติการดังกล่าวขึ้น เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนมาตรฐานของนักวิจัยจริยธรรมในมนุษย์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้ความรู้ ความเข้าใจและหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สามารถนำไปปฏิบัติหน้าที่การวิจัยได้อย่างถูกหลักจริยธรรมการวิจัยและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้มีความรู้ซึ่งเป็นแนวทางหรือหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยในมนุษย์ สามารถนำไปใช้เพื่อปกป้องสิทธิ์และสวัสดิภาพของผู้วิจัย และเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการศึกษาการวิจัยจริยธรรมในมนุษย์ การพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ที่หลากหลายรูปแบบและสามารถนำไปปรับใช้กับในแต่ละโครงการได้อย่างเหมาะสม

                          ในการนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จึงได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการดังกล่าวขึ้น ในวันจันทร์ ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เวลา 08.30 – 17.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 9 อาคาร 19 (คณะวิทยาการจัดการ) มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยมีกำหนดการและเวลา ดังนี้

เวลา กิจกรรม
08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียนรับเอกสาร

 

09.00 – 09.15 น. พิธีเปิด  โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์  อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
09.15 – 10.30 น. บรรยายหัวข้อ  จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ วิวัฒนาการ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.สุพัตรา ปรศุพัฒนา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.45 – 12.00 น. บรรยายหัวข้อ จริยธรรมที่สำคัญต่อการวิจัยด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

โดย  ดร.จักรพันธ์ ขัดชุ่มแสง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.00 น. บรรยายหัวข้อ  หน้าที่ความรับผิดชอบและจรรยาบรรณของนักวิจัย : ก่อนและหลังได้รับการอนุมัติให้ทำงานวิจัยและผลประโยชน์ทับซ้อน

โดย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.สุพัตรา ปรศุพัฒนา คณะเภสัชศาสตร์

 

14.00 -15.00 น. บรรยายหัวข้อ ขั้นตอนการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยและประเภทของงานวิจัยที่จะขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.สุพัตรา ปรศุพัฒนา คณะเภสัชศาสตร์

 

15.00 – 15.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง
15.15 – 16.00 น. บรรยายหัวข้อ กระบวนการขอความยินยอม และอาสาสมัครกลุ่มเปราะบาง

โดย  ดร.จักรพันธ์ ขัดชุ่มแสง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 

16.00 – 16.30 น. แบ่งกลุ่มย่อยฝึกปฏิบัติ กรณีศึกษาลักษณะต่างๆ

โดย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.สุพัตรา ปรศุพัฒนา และ ดร.จักรพันธ์ ขัดชุ่มแสง

 

16.30 – 17.00 น. สรุปผลและปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ

 

หมายเหตุ  1. กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

  1. ผู้ที่ได้รับใบประกาศจะต้องเข้าอบรมโดยลงลายมือชื่อทั้งภาคเช้า ภาคบ่าย และอภิปรายกลุ่มย่อย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

websit     :        research.lru.ac.th/

เบอร์โทรศัพท์   :   042835223-8

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.