การเปิดรับข้อเสนอโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2565

Spread the love

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ดำเนินโครงการ พัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนานักวิจัยด้านยุทโธปกรณ์เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศในสถาบันอุดมศึกษาอย่างต่อเนื่อง และเพื่อให้กองทัพบกในฐานะผู้นำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้รับผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและมาตรฐานตรงตามความต้องการของกองทัพ ตลอดจนเพื่อการพัฒนาการวิจัย และพัฒนาสนับสนุนอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ โดยทดแทนและลดการพึ่งพาเทคโนโลยีและนวัตกรรม จากต่างประเทศส่งเสริมให้เกิดอุตสาหกรรมป้องกันประเทศอย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินโครงการ ดังกล่าวเป็นไปตามเป้าหมายและบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ สำนักงานปลัดกระทรวง การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จึงขอเปิดรับข้อเสนอโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2565

ในการนี้ หากสถาบันอุดมศึกษาของท่านมีความประสงค์ในการยื่นข้อเสนอโครงการ ฯ สามารถยื่นข้อเสนอโครงการ ฯ จำนวน 7 เล่ม มายังกลุ่มภารกิจบริหารยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวง การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ถนนศรีอยุธยา) พร้อมระบุระดับการวิจัยและชื่อกลุ่มโจทย์วิจัยด้านหน้าของเอกสารให้ชัดเจน โดยสามารถนำส่งเอกสารได้ทั้งทางไปรษณีย์ หรือนำส่งด้วยตนเอง พร้อมทั้งนำส่งข้อมูลในรูปแบบ MS Word และ PDF พร้อมไฟล์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 1 ชุด มายังอีเมล Military.research22@gmail.com โดยเอกสารต้องถึงกลุ่มภารกิจบริหารยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ภายใน วันที่ 22 ธันวาคม 2564 เวลา 16.00 น. เพื่อที่สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จะได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือก และจัดสรรงบประมาณดังกล่าวต่อไป หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มภารกิจบริหารยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ถนนศรีอยุธยา) หมายเลขโทรศัพท์ 0 2610 5356

ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ ฯ ได้ทาง QR Code ที่ปรากฏท้ายเอกสารนี้ หรือไปที่ https://drive.google.com/drive/folders/1tMJbFlpucCRbnZKOjF9TF68dVfLTD4RD?fbclid=IwAR0_YqGwTmurI_CS9q14WHEdL6iaqkvzVVWBWEbmyC2k0x0kp1ReG6Iwhnk

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย