ขอเชิญร่วมงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564 (Thailand Research Expo 2021)”

Spread the love

ด้วย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศ กำหนดจัดงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564 (Thailand Research Expo 2021)” ขึ้น เป็นครั้งที่ 16 ระหว่างวันที่ 22 – 26 พฤศจิกายน 2564 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ ภายใต้แนวคิด “วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” โดยได้รับ พระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานในวันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2564 เวลา 15.00 น. ซึ่งการจัดงานดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ผู้ทรงเป็น “พระบิดาแห่งการวิจัยไทย” และเพื่อให้เป็นเวทีระดับชาติในการนำเสนอความก้าวหน้าผลงานวิจัยที่มีศักยภาพพร้อมใช้ประโยชน์และ ขับเคลื่อนให้เกิดการเผยแพร่องค์ความรู้ กระจายโอกาสการเข้าถึงฐานข้อมูลความรู้การวิจัยและนวัตกรรม อีกทั้งเป็นกลไกส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้เพื่อใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ เชื่อมโยงผู้ผลิตงานวิจัยและ ผู้ใช้ประโยชน์ โดยการบูรณาการเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างองค์กรและเครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศ โดยภายในงานมีกิจกรรมที่หลากหลาย อาทิ

1. ภาคการประชุม/สัมมนา 4 รูปแบบ ได้แก่

  • การประชุมสัมมนาขนาดใหญ่ในหัวข้อสำคัญสำหรับการบริหารจัดการงานวิจัย และปัญหาสำคัญของประเทศ
  • การประชุมสัมมนาขนาดกลาง ในหัวข้อที่อยู่ในความสนใจของสังคม
  • การประชุมกลุ่มเฉพาะเรื่อง และการนำเสนอบทความผลงานวิจัย
  • การประชุมให้ความรู้/ถ่ายทอดเทคนิค/กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย โดยจัดใน ช่วงเวลาค่ำหรือเรียกว่า Twilight Program

2. ภาคนิทรรศการ

  • นิทรรศการน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รวมถึงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
  • นิทรรศการผลงานวิจัยและกิจกรรมการวิจัยจากหน่วยงานเครือข่ายในระบบวิจัย ทั่วประเทศ โดยรวม “นิทรรศการรางวัลแห่งเกียรติยศ Platinum Award” และ “นิทรรศการชุมชนเข้มแข็ง ด้วยวิจัยและนวัตกรรม”

3. กิจกรรม Thailand Research Expo Symposium 2021

4. การจัดกิจกรรม Highlight Stage

5. การจัดกิจกรรมมอบรางวัลมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564 (Thai Research Expo 2021 Award)

6. การจัดกิจกรรมประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2564

ในการนี้ วช. ขอเรียนเชิญท่านและบุคลากรในหน่วยงานของท่านเข้าร่วมงาน “มหกรรม งานวิจัยแห่งชาติ 2564 (Thailand Research Expo 2021)” รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยสามารถ ลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ทั้งในรูปแบบ Online และ Onsite ผ่านทางเว็บไซต์ www.researchexpo.nrct.go.th และ www.nrct.go.th ด้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2564 โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น โดยการเข้าร่วมงานในรูปแบบ Onsite วช. ขอจำกัดเฉพาะผู้ลงทะเบียนล่วงหน้าที่ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 แล้วไม่น้อยกว่า 2 เข็ม และเพื่อการปฏิบัติตามมาตรการในการควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด ซึ่งนอกจากการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า การเว้นระยะห่างทางสังคม แล้ว วช. มีความจำเป็นในการขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมงานในรูปแบบ Onsite ทุกท่านต้องผ่านจุดตรวจคัดกรองตามขั้นตอน ที่ วช. กำหนดก่อนเข้าสถานที่จัดงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564 (Thailand Research Expo 2021) ทั้งนี้ สำหรับการเข้าร่วมงานในรูปแบบ Online ไม่มีการจำกัดจำนวน และของดการลงทะเบียนหน้างาน และ Walkin ในทุกกรณี

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย