วันอังคาร, ตุลาคม 3, 2023
สถาบันวิจัยและพัฒนา
conferenceข่าวประชาสัมพันธ์

เชิญชวนมหาวิทยาลัยของไทย 60 แห่งร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ

เรียนเชิญมหาวิทยาลัยของไทย 60 แห่งร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ
ระหว่างวันที่ 7 – 9 พ.ย. 65 ณ จ.พระนครศรีอยุธยา

วารสารวิชาการนานาชาติเมืองไทยประเทศ จัดประชุมวิชาการนานาชาติ “มรดกวัฒนธรรมไทยและสิ่งดึงดูดนักท่องเที่ยวในเทศกาลลอยกระทงมุมมองชาวต่างชาติ (Thai Cultural Heritage and Attraction for Visitors on Loy Krathong Festival, Foreigner Perspectives)” 7-9 พ.ย. 65 โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ อ.เมือง จ.พระนครศรีอยุธยา ร่วมกับมหาวิทยาลัยจากต่างประเทศ 10 ประเทศ 1.สหรัฐอเมริกา 2 รัสเซีย 3 จีน 4.อังกฤษ 5.เยอรมัน 6.ฝรั่งเศส 7 สวิสเซอร์แลนด์ 8.ออสเตรเลีย 9 ญี่ปุ่น 10.เกาหลีใต้ มหาวิทยาลัยไทยของรัฐ 30 แห่ง มหาวิทยาลัยเอกชนไทย 30 แห่ง เพื่อส่งเสริมความเป็นนานาชาติความก้าวหน้าทางวิชาการของคณาจารย์นิสิตนักศึกษาไทย ส่งเสริมชื่อเสียงด้านวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น และการท่องเที่ยวของไทย ผ่านพิธีกรรมลอยกระทง การจำหน่ายสินค้าชุมชนจากทั่วประเทศบริเวณหน้าห้องประชุมในงานประกอบด้วยการนำาเสนอบทความทางวิชาการ แสดงดนตรีเพลงฝรั่ง/จีนกลาง/ไทยเดิม โดยนักกษาไทยทั่วประเทศ และนักกษาต่างประเทศ การประกวด 1.บทความ 2.กระทง 3.นางนพมาศ 4.นายนพมาศ ร.ร้านอาหาร 6.ร้านขนม 7.ร้านของที่ระลึก (ดังแนบ) จึงขอเรียนเชิญท่านอธิการบดีและมหาวิทยาลัยของท่าน ดังนี้

1. มหาวิทยาลัยท่านร่วมเป็นคณะกรรมการ ในนามมหาวิทยาลัย” ส่งคณาจาร อย่างน้อย 2 ท่านร่วมเป็นกองบรรณาธิการพิจารณาบทความ ร่วมนําเสนอบทความอย่างน้อย 2 บทความ วารสารวิชาการนานาชาติเมืองไทยประเทศ (International Journal of Muang Thai Country) จัดพิมพ์ครั้งละ 12,000 ฉบับ ส่งห้องสมุดมหาวิทยาลัยทั่วโลกแห่งละ 2 ฉบับ จำหน่ายฉบับละ 50 US$ รายได้หลังหักค่าใช้จ่าย กึ่งหนึ่งนําเข้ากองทุนไทยเพื่อลดปัญหาความยากจนทั่วโลก (Thai Foundation to Reduce World Poverty People) อีกกึ่งหนึ่งเป็นทุนสำรองจัดทำวารสารและจัดประชุมวิชาการนานาชาติ ในปีถัดๆไป

2.ส่งนักศึกษาของท่าน

  • นำเสนอบทความ/ประกวดบทความอย่างน้อย 2 บทความ
  • ประกวดนางนพมาศ-นายนพมาศ
  • ประกวดเพลง Loykrathong ภาษาอังกฤษ เพลงลอยกระทงภาษาจีนกลาง และเพลงลอยกระทงภาษาไทย

3.ประชาสัมพันธ์ให้ร้านอาหารไทย ร้านขนมไทย ร้านของที่ระลึก ที่เป็นญาติของนักศึกษาหรือประชาชนทั่วไปนำสินค้ามาจัดแสดง/จำหน่ายหน้าห้องประชุม(ฟรี) เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน/การท่องเที่ยว

4.เรียนเชิญท่านอธิการบดี กล่าวเปิดการประชุมวิชาการเป็นภาษาอังกฤษในเช้าวันอังคารที่ 8 พย. 65 เวลา 09.00-09.30 และนําเสนอ paper เป็นท่านแรก เวลา 09.30-09.50 (20 นาที) เป็นการส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการแก่ผู้ร่วมประชุม โปรดแจ้งผลการพิจารณากลับภายใน 10 สิงหาคม 65

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่ คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลด

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

โทร. 081-811-5418
E-mail. fecochpe@ku.ac.th
Line ID. tomthaiboy

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย