ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิคการเขียนบทความวิชาการและบทความวิจัยเพื่อการพิมพ์ในวารสารระดับชาติและระดับนานาชาติ” (ผ่านระบบออนไลน์)

Spread the love

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิค การเขียนบทความวิชาการและบทความวิจัยเพื่อการพิมพ์ในวารสารระดับชาติและระดับนานาชาติ” วันพฤหัสบดี ที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 8.00 – 16.30 น. ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ การเขียนบทความวิชาการและบทความวิจัยให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพเชิงวิชาการ มีความถูกต้องตามหลัก วิชาการ ในการนี้ขอเรียนเชิญคณาจารย์ นักวิจัย และผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยผู้เข้าอบรมจะได้รับเกียรติบัตรหลังผ่าน การประเมินจากการทำแบบทดสอบ เพื่อรับรองการเข้าร่วมอบรมให้ทุกท่านนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

ทั้งนี้ ผู้ที่เข้าอบรมมีสิทธิ์เบิก ค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ สถาบันวิจัยและพัฒนา https://research.dru.ac.th และท่านสามารถลงทะเบียนเข้าอบรมผ่าน QR Code ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันพุธที่ 17 พฤศจิกายน 2564 นั้น ในการนี้ขอให้ท่านโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชีโครงการวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เลขที่ 407-456193-5 บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ สาขา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี และขอให้ท่านส่งหลักฐานการโอนเงินผ่านทางอีเมล boonchai.o@dru.ac.th

กำหนดการโครงการ วันพฤหัสบดี ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 หลักสูตรแบบออนไลน์
  • 08.00 – 08.30 น.   ลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์
  • 08.30 – 09.00 น.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กล่าวเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ
  • 09.00 – 12.00 น.    การอภิปราย เรื่อง เทคนิคการเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการ โครงสร้างของบทความวิวิจัยและบทความวิชาการ การวิจัยเชิงปริมาณ และการวิจัยเชิงคุณภาพ โดย ศาสตราจารย์ ดร ดุจเดือน พันธุมนาวิน รองศาสตราจารย์ ดร โกศล มีคุณ
  • 13.00 – 16.30 u.      การอภิปรายา เรื่อง เทคนิคการเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการ (ต่อ) มุมมองในฐานะบทบาทของผู้ประเมินและบรรณาธิการวารสาร โดย ศาสตราจารย์ ดร.ดุจเดือน พันธุมนาวิน รองศาสตราจารย์ ดรโกศล มีคุณ
  • 16.00 – 16.30 u.      ตอบข้อซักถาม และเปลี่ยนความคิดเห็น
สามารถลงทะเบียนได้ที่

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย