ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งซาติ (วช.)

Spread the love

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งซาติ (วช.) ได้กำหนดจัดโครงการอบรม เรื่อง “มาตรฐานการวิจัย” ในระหว่างวันที่ ๗-๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๒ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยมีวัตถูประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจและเพิ่มพูนความรู้ด้านมาตรฐานทางจริยธรรมในการเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการโดยมีผู้เข้าร่วมการอบรมเป็นนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี และนักวิจัยจากสถาบันอื่นในพื้นที่ใกล้เคียงรวมประมาณ ๑๕0 คน

ในการนี้ เพื่อให้สอดรับกับนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยเเห่งซาติ (วช.) ที่ประสงค์จะสนับสนุนให้การวิจัยเป็นไปตามหลักมาตรฐานในด้านต่างๆ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีจึงขอประชาชมพันธ์และเรียนเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมดังกล่าว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าที่พักกรุณาเบิกจ่ายจากต้นสังกัดลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ที่ https://goo.gl/zp4GPg หรือ Scan QR Code ด้านล่าง ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.