ขอเชิญชวนเข้าร่วมหลักสูตร การบริหารจัดการงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์อย่างตรงจุด ด้วยเส้นทางสู่ผลกระทบ

Spread the love

ขอเชิญชวนเข้าร่วมหลักสูตร การบริหารจัดการงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์อย่างตรงจุด ด้วยเส้นทางสู่ผลกระทบ

การบริหารจัดการงานวิจัยโดยมุ่งเน้นการสร้างผลกระทบให้เกิดขึ้นกับชุมชนและสังคม จำเป็นจะต้องมีกระบวนการหรือกลไก ในการจัดการเพื่อสร้างการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือความสัมพันธ์ให้เกิดขึ้นกับภาคีเป้าหมายในชุมชนหรือในสังคม เกิดเป็นผลลัพธ์ขึ้นก่อน จึงจะทำให้มีผลกระทบเกิดขึ้นตามมา ซึ่งปัจจุบันการประเมินผลกระทบซึ่งเป็นศาสตร์แขนงหนึ่ง ได้ถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการชี้วัดถึงความสำเร็จที่เกิดจากการสนับสนุนทุนวิจัยให้กับองค์กรที่ทำหน้าที่บริหารและการจัดการทุนวิจัยหรือกับหน่วยปฏิบัติงานวิจัย ดังนั้น การสร้างความเข้าใจในประเด็นการเชื่อมผลงานวิจัยไปสู่ผลลัพธ์และผลกระทบผ่านการบริหารจัดการงานวิจัยให้แก่นักวิจัยและผู้บริหารจัดการงานวิจัยนับว่ามีความจําเป็นอย่างยิ่ง

ด้วยความสำคัญดังกล่าวข้างต้น สถาบันฯ จึงได้กำหนดจัดหลักสูตร การบริหารจัดการงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์อย่างตรงจุด ด้วยเส้นทางสู่ผลกระทบ (Strengthening Impact Pathway for Research Utilization; SIP4RU) ระหว่างวันที่ 28-30 มีนาคม 2556 ณ ห้อง Amber1 ชั้น 5 โรงแรมแกรนด์ ริชมอนด์ นนทบุรี โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนานักวิจัย ผู้บริหารงานวิจัย ผู้จัดการงานวิจัย ตลอดจนนักวิชาการด้านการประเมินผลกระทบจากงานวิจัย ทั้งในสถาบันการศึกษาและหน่วยบริหารจัดการทุนวิจัยรวมถึงองค์กรต่างๆ ที่ดำเนินงานวิจัยให้เข้าใจถึงทฤษฎี กรอบแนวคิด และเทคนิคการประเมินผลกระทบที่เกิดจากโครงการหรือแผนงานวิจัย รวมถึงสามารถออกแบบและวางแผนในการบริหารจัดการงานวิจัย เพื่อมุ่งสู่การสร้างผลลัพธ์และผลกระทบได้ รายละเอียดตามเอกสารแนบพร้อมนี้

ค่าลงทะเบียนท่านละ 19,000 บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ทั้งนี้ ท่านสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 3 มีนาคม 2566 ที่ www.knit.or.th/web/SIP4RU และชำระค่าลงทะเบียน ภายในวันที่ 10 มีนาคม 2566

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

E-mail: patchaya@knit.or.th
E-mail: worapat@knit.or.th
โทร. 02 126 7632-34 ต่อ 110 หรือ 105

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย