วันจันทร์, พฤษภาคม 20, 2024
สถาบันวิจัยและพัฒนา
ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งเปลี่ยนชื่อวารสาร และขอเชิญส่งบทความตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารวิทยสารสนเทศและเทคโนโลยี

แจ้งเปลี่ยนชื่อวารสาร และขอเชิญส่งบทความตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารวิทยสารสนเทศและเทคโนโลยี

          สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดทำวารสารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น “วารสารวิทยบริการและเทคโนโลยี” โดยเริ่มใช้ตั้งแต่ ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2563 เป็นต้นมา หมายเลขมาตรฐานสากลประจำวารสาร (ISSN) คือ 2730-2199 โดยกำหนดออกวารสารปีละ 2 ฉบับ ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพวารสารในฐานข้อมูล TCI สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จึงขอเชิญชวนให้ท่านส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการ เพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารวิทยบริการและเทคโนโลยี โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ผู้สนใจสามารถส่งบทความต้นฉบับและติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.jait.ssru.ac.th  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์ 02-160-1155

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย