แจ้งเลื่อนการจัดงานประชุมวิชาการการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 4 4th RERU ICET : NEW Normal”นวัตกรรมสร้างสรรค์เพื่อการสร้างเสริมพลังทางสังคมด้วยวิถีชีวิตใหม่(NewNormal)”

Spread the love
เลื่อนการจัดงานประชุมวิชาการการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 4 RERU ICET : NEW Normal" นวัตกรรมสร้างสรรค์เพื่อการสร้างเสริมพลังทางสังคมด้วยวิถีชีวิตใหม่ (New Normal)"

ขอประชาสัมพันธ์เชิญส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมการประชุมวิชาการการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 4 RERU ICET : NEW Normal” นวัตกรรมสร้างสรรค์เพื่อการสร้างเสริมพลังทางสังคมด้วยวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) (The 4 th Roi Et Rajabhat University and Inernational Conference on Education adn Technology Research 2021 (4 th RERU ICET):NEW Normal ซึ่งกำหนดจัดงานในวันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดนั้น

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดเลื่อนการจัดงานประชุมวิชาการฯ จากเดิม วันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2564 เป็นวันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2564 จึงขอเชิญชวน คณาจารย์ บุคลากร นักวิจัย นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา และผู้ที่สนใจในหน่วยงานของท่าน เข้าร่วมงานประชุมวิชาการฯ ตามวันเวลา และสถานที่ซึ่งสามารถสมัครและส่งบทความวิจัย (FULL PAPER) ผ่านระบบ ONLINE และสามารถลงทะเบียนได้ที่ https://icet.reru.ac.th/ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 10 เมษายน 2564 หรือสอบถามได้ที่ บัณฑิตวิทยาลัย โทรศัพท์ 04355 6231

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.