แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเพื่อกำหนดโจทย์วิจัยในประเด็น งานวิจัยเชิงพื้นที่ในด้านจิตวิทยา

Spread the love

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเพื่อกำหนดโจทย์วิจัยในประเด็น งานวิจัยเชิงพื้นที่ในด้านจิตวิทยา

วันที่ 5 กรกฎาคม 2565 อาจารย์อัจฉรา นันทะศรี อาจารย์ประจำสาขาวิชาจิตวิทยา คณะครุศาสตร์ และ รศ.ไทยโรจน์ พวงมณี อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเพื่อกำหนดโจทย์วิจัยในประเด็น งานวิจัยเชิงพื้นที่ในด้านจิตวิทยา รวมถึงการสร้างทีมนักวิจัยในการเขียนข้อเสนอโครงการต่อไป

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย