โครงการอบรมการจดสิทธิบัตรและลิขสิทธิ์

Spread the love

                      ด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีการสนับสนุนให้ คณาจารย์ และนักวิจัยสร้างสรรค์งานวิจัย เพื่อก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ และนำความรู้ที่ได้ไปสร้างสรรค์ประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ รวมถึงสามารถนำไปสร้างมูลค่าในด้านต่างๆ ทางสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จึงเล็งเห็นความสำคัญของการจดสิทธิบัตรและลิขสิทธิ์ของผลงานวิจัยหรือสิ่งประดิษฐ์ที่คิดค้นขึ้นมาใหม่ ซึ่งเป็นการรักษาสิทธิ์ประโยชน์ด้านทรัพย์สินทางปัญญา ที่นักวิจัยพึงจะได้รับจากการทำงานวิจัย  โดยโครงการอบรมการจดสิทธิบัตรและลิขสิทธิ์ จะมีประโยชน์ต่อนักวิจัยเป็นอย่างมาก วัตถุประสงค์ของโครงการฯ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมโครงการฯ มีความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญา และรักษาสิทธิบัตรและลิขสิทธิ์ด้านการวิจัย

                       ในการนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จึงได้จัดโครงการอบรมการจดสิทธิบัตรและลิขสิทธิ์ขึ้น ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ ชั้น 4 อาคาร 20 (อาคารสหวิทยาการสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยมีกำหนดการและเวลาดังนี้

เวลา กิจกรรม
08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 – 09.15 น. พิธีเปิด  โดย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์  อินใย  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

 

09.15 – 10.30 น.

 

บรรยายในหัวข้อ ลิขสิทธิ์ I

sความหมายของลิขสิทธิ์

sประเภทของลิขสิทธิ์

sสิ่งที่ไม่เป็นลิขสิทธิ์

sใครควรเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์

โดย คุณจิราภรณ์ เหลืองไพรินทร์ และคณะ 

ผู้อำนวยการศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยวิทยาลัยขอนแก่น

 

10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.45 – 12.00 น. บรรยายในหัวข้อ ลิขสิทธิ์ II

sเจ้าของลิขสิทธิ์มีสิทธิ์อะไร

sอายุการคุ้มครอง

sการละเมิดลิขสิทธิ์

sข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์

โดย คุณจิราภรณ์ เหลืองไพรินทร์  และคณะ 

ผู้อำนวยการศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยวิทยาลัยขอนแก่น

 

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30 น. การบรรยายในหัวข้อ “วิจัยอย่างไรจึงจะจดสิทธิบัตรได้ I”

sสิทธิบัตรคืออะไร

sสิทธิบัตรการประดิษฐ์ต่างกับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์อย่างไร

sสิทธิบัตรกับอนุสิทธิบัตรต่างกันอย่างไร

โดย คุณจิราภรณ์ เหลืองไพรินทร์  และคณะ 

ผู้อำนวยการศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยวิทยาลัยขอนแก่น

 

14.30 – 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
14.45 – 16.30 น. การบรรยายในหัวข้อ “วิจัยอย่างไรจึงจะจดสิทธิบัตรได้ II”

โดย คุณจิราภรณ์ เหลืองไพรินทร์  และคณะ 

ผู้อำนวยการศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยวิทยาลัยขอนแก่น

 

หมายเหตุ  กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

websit     :        research.lru.ac.th/

เบอร์โทรศัพท์   :   042835223-8

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.