สถาบันวิจัยและพัฒนา กำหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนจากงบประมาณกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565” ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563

Spread the love
สถาบันวิจัยและพัฒนา กำหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนจากงบประมาณกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565”ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563

ประชาสัมพันธ์การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย

            สถาบันวิจัยและพัฒนา กำหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนจากงบประมาณกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565”ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมศูนย์ศึกษาการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ ชั้น 4 อาคาร 20 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ให้แก่คณาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย
เพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ตามกรอบประเด็นหลัก 3 ด้าน   

            – ด้านท่องเที่ยว : 1)การพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์  2)การดึงดูดตลาดนักท่องเที่ยวคุณภาพ 3)การยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวและการบริการ 4)การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน
5)การยกระดับผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยว 6)การพัฒนาองค์ประกอบสนับสนุนการท่องเที่ยว 7)การท่องเที่ยว
เชิงศิลปวัฒนธรรม  ฯลฯ

            – ด้านอาหารและสุขภาพ : 1)ความมั่นคงอาหาร 2)อาหารปลอดภัยสำหรับคนทุกช่วงวัย
3)ภูมิปัญญาอาหารท้องถิ่น 4)การส่งเสริมสุขภาพชุมชน 5)อาหารเพื่อเพิ่มคุณค่า (Functional Food) 
6)การยกระดับมาตรฐานอาหารปลอดภัย 7) สมุนไพรกับสุขภาพชุมชน 8) ฐานทรัพยากรอาหารและสมุนไพร 
9) ระบบติดตามสุขภาวะชุมชนเพื่อชุมชน ฯลฯ

            – ด้านเกษตรและสิ่งแวดล้อม : 1)การเพิ่มมูลค่าผลิตผลทางด้านการเกษตร ข้าว มันสำปะหลัง ยางพารา อ้อย  2)ข้าวโพด ไม้ผล พืชผัก และไม้ดอกไม้ประดับ ฯลฯ  3)สัตว์เศรษฐกิจ  4)การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ และสิ่งแวดล้อม  5) สิ่งแวดล้อม ความหลากหลายทางชีวภาพ และระบบนิเวศ 6)การจัดการขยะระดับครัวเรือน และระดับพื้นที่  ฯลฯ

             สถาบันวิจัยและพัฒนา จึงขอเชิญชวนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เข้าร่วมประชุมพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนจากงบประมาณกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565” โดยสามารถแจ้งรายชื่อได้ที่สถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น 4 อาคาร 20 ภายในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563  หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 41141                   

(ผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าวฯ ต้องนำโน๊ตบุคและหูฟังมาด้วย)

นักวิจัยที่เข้าร่วมการประชุม สามารถเข้าห้องประชุม ผ่าน Google Meet ได้ที่ลิงก์ https://meet.google.com/jbi-rkvs-bms?authuser=0 หรือใส่รหัสห้อง ( jbi-rkvs-bms )

หรือสแกน QR Code 

 

                                                                

ดาวน์โหลดเอกสาร

– ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

[download id=”11428″]

– แผนปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

[download id=”11430″]

– แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) ปีงบประมาณ 2565 ประเภท : โครงการนวัตกรรม

[download id=”11432″]

– แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) ปีงบประมาณ 2565 ประเภท : โครงการวิจัย

[download id=”11434″]

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.