ขอเรียนเชิญร่วมงานประชุมวิชาการ “เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบเฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียวผ่อดีดี : ผลสำเร็จ ความท้าทาย และบทบาทของภาคีเครือข่าย”

อ่านรายละเอียด  

ขอเชิญขยายเวลาส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมการประชุมวิชาการะดับชาติวิทยาศาสตร์ภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชขียงราย ครั้งที่ 2 “นวัตกรรมเพื่อสร้างเสริมคุณภาพและความปลอดภัยผู้สูงอายุ ไทยแลนด์”

อ่านรายละเอียด  

ประชุมติดตามการค้างส่งรายงานวิจัย และเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับทุนจากงบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณ สกอ. ประจำปีงบประมาณ 2554 – 2560

อ่านรายละเอียด