ประชาสัมพันธ์ร่วมส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการด้านยาเสพติด เพื่อจัดพิมพ์เผยแพร่ในวารสารสำนักงาน ป.ป.ส.

                   

Read more

ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ “คณะครุศาสตร์วิจัย 2562/NACE 2019 : การวิจัยเพื่อความอยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ”

                   

Read more