สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดการประชุมปรึกษาหารือและวางแผนการดำเนินงานโครงการ ภายใต้โครงการสนับสนุนวิชาการพัฒนาระบบเกษตรกรรมเพื่ออาหารปลอดภัยโดยชุมชนท้องถิ่น

วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ.

Read more

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้ประชุมปรึกษาหารือและวางแผนการดำเนินการเตรียมงานประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 5 ประจำปี พ.ศ. 2562

วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ.

Read more

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการเขียนบทความวิชาการ/ วิจัยเพื่อการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2562

เนื่องด้วยการตีพิมพ์

Read more

ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตร”จริยธรมมในมนุษย์”สถาบันวิจัยและบริการวิชาการด้านโลจิสติกส์และซัพพลาเซน  มหาวิทยาลัยโลจิสติกส์ และซัพพลาเซน  มหาวิทยาลัยสวนสุนันทา

ด้วยสถาบันวิจัยและบร

Read more

ขอเชิญชวนส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรมเทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยและชุดโครงการวิจัยหรือแผนงานวิจัยด้านนวัตกรรมเพื่อให้ได้รับทุน

ด้วยสมาคมส่งเสริมการ

Read more