ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อสนับสนุนทุนวิจัย ประจำปีงบปประมาณ พ.ศ. 2563 โดยสำนักงานวิจัยและบริการวิชาการด้านการป้องกันและปราบปรามทุจริต

ประกาศรับข้อเสนอโครง

Read more

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมได้รับแจ้งว่าสถานเอกอัครราชฑูตสาธารณะรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยเปิดรับข้อเสนอโครงการภายใต้กองทุนพิเศษแม่โขง – ล้านช้าง ประจำปี พ.ศ. 2564

สำนักงานปลัดกระทรวงก

Read more

ประกาศให้ทุนอุดหนุนการวิจัยภายใต้โครงการวิจัยและพัฒนาภูมิภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประกาศให้ทุนอุดหนุนก

Read more

ประกาศการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยภายใต้โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ประกาศการให้ทุนอุดหน

Read more

กรรมการกองทุนดิจิทัลเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ได้อนุมัติ งบ 1,000 ล้าน เพื่อให้ รพ. ของรัฐ มหาวิทยาลัยของรัฐ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ยื่นขอรับทุนเพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาโควิด

กองบริหารกองทุนพัฒนา

Read more

จดหมายข่าว สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำเดือน ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563 ฉบับที่ 20

จดหมายข่าวสถาบันวิจั

Read more