ขอเชิญบุคลากรเข้ารับการอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสำหรับสถาบันอุดมศึกษา โดยมหาวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโค

Read more

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประกาศรับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรมโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19

ประกาศรับข้อเสนอทุนว

Read more