เข้าร่วมจัดนิทรรศการผลการดำเนินงานโครงการด้านการวิจัยฯ ณ ศูนย์จัดการความรู้การวิจัย ชั้น 1 อาคาร วช. 1 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

เข้าร่วมจัดนิทรรศการ

Read more

วช.ประกาศเปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2564 กรอบการวิจัยและนวัตกรรม ด้านการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อสังคม ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 25 ธันวาคม 2563

วช.ประกาศเปิดรับข้อเ

Read more

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เปิดรับข้อเสนอวิจัยและนวัตกรรม ปี 2564 ด้านเศรษฐกิจเกษตร ใน 3 ด้าน ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 25 ธันวาคม 2563

สำนักงานการวิจัยแห่ง

Read more

ประกาศรับทุนพัฒนาและสนับสนุนเส้นทางสายอาชีพนักวิจัยและนวัตกรรมและการสนับสนุนการวิจัยเชิงวิชาการ ประจำปี 2564

ประกาศรับทุนพัฒนาและ

Read more

ประกาศเปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2564 โปรแกรมที่ 7 โจทย์ท้าทายด้านทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และการเกษตร ตั้งแต่วันนี้ – 25 ธันวาคม 2563

ประกาศเปิดรับข้อเสนอ

Read more

วช. เปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม กรอบการวิจัยและนวัตกรรม แผนงานการส่งเสริมการวิจัยทางสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และสรรพศาสตร์ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 25 ธันวาคม 2563

วช. เปิดรับข้อเสนอกา

Read more