ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2564 การจัดการในยุคเทคโนโลยีนำการเปลี่ยนแปลง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ประชาสัมพันธ์การประช

Read more

สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอเชิญท่านเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะ ด้านการวิจัย เรื่อง สถิติเพื่อการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ในวันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนา

Read more

ประชาสัมพันธ์และเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม ระดับชาติ ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ เทคโนโลยีและนวัตกรรมอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรม

ประชาสัมพันธ์และเชิญ

Read more