ขอเชิญผู้ที่อยู่พื้นที่จังหวัดเลยและจังหวัดขอนแก่น ผู้ประกอบการ หรือนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวจังหวัดเลย หรือขอนแก่นตอบแบบสำรวจเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย

ขอเชิญผู้ที่อยู่พื้น

Read more

ขอเชิญชวนนักวิจัยส่งข้อเสนอโคงการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิเคลียร์และรังสี ประจำปี 2564

ขอเชิญชวนนักวิจัยส่ง

Read more

ขอเชิญส่งผลงานและเข้าร่วมงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 7 ประจำปี พ.ศ. 2564 “ความท้าทายทางการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสังคมท้องถิ่นวิถีใหม่” ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

ขอเชิญส่งผลงานและเข้

Read more

การรับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรม แผนงานการส่งเสริมการวิจัยทางสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสรรพศาสตร์ และแผนงานสังคมไทยไร้ความรุนแรง ประจำปีงบประมาณ 2564

การรับข้อเสนอทุนวิจั

Read more

ประกาศรับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรม ด้านการแพทย์และสาธารณะสุขเพื่อสังคม และการวิจัย และนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อโควิด 19 ประจำปี 2564

ประกาศรับข้อเสนอทุนว

Read more