ขอเชิญเข้าร่วมการจัดโครงการประชุมระดับชาติศึกษาศาสตร์วิจัยครั้งที่ 8 และนานาชาติครั้งที่ 4″นวศึกษาที่ยังยืนในช่วงเวลาแห่งความท้าทาย”

ขอเชิญเข้าร่วมการจัด

Read more

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ประกาศทุนวิจัยเกี่ยวกับการเกษตรปี 2565 เช่น พืช ประมง precision agriculture น้ำ อาหารและอื่น หมดเขตส่งข้อเสนอ 5 มีนาคม 2564

สำนักงานพัฒนาการวิจั

Read more

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการเขียนบทความวิชาการ/วิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานชาติ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2564

ขอเชิญเข้าร่วมโครงกา

Read more

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสรรค์ผลงานทางสร้างสรรค์ทางวิชาการเพื่อการตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ(SCOPUS)

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเช

Read more