ขอประชาสัมพันธ์แผนฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพหน่วยตรวจสอบรับรองของ สถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นตามศาสตร์พระราชา

ขอประชาสัมพันธ์แผนฝึ

Read more

ขอเชิญส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์วไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์

ขอเชิญส่งบทความเพื่อ

Read more

ขอประชาสัมพันธ์ขอให้ส่งข้อเสนอโครงการวิจัย 1 การปฏิรูปองค์นิติบัญญัติภายใต้ระบอบรัฐธรรมนูญไทยและ 2 หลักนิติธรรมกับการใช้อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมของการเลือกตั้ง

ขอประชาสัมพันธ์ขอให้

Read more

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มศักยภาพและมาตรฐานบุคลากรอุดมศึกษา:บ่มเพาะแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรร

Read more

แจ้งเลื่อนการจัดงานประชุมวิชาการการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 4 4th RERU ICET : NEW Normal”นวัตกรรมสร้างสรรค์เพื่อการสร้างเสริมพลังทางสังคมด้วยวิถีชีวิตใหม่(NewNormal)”

เลื่อนการจัดงานประชุ

Read more

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 แลงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมงคลรัตนโกสินทร์

ประชาสัมพันธ์งดการจั

Read more