ขอเชิญร่วมงานและนิทรรศการระดับชาติ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

ขอเชิญร่วมงานและนิทร

Read more

ประชาสัมพันธ์และขอเชิญชวนส่งผลงานเพื่อเผยแพร่ในวารสารการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (JPR2R) คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ขอเชิญชวนส่งผลงานเพื

Read more

ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ.2564 ในวันที่ 2-4 กันยายน 2564 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา

ประชาสัมพันธ์งานประช

Read more

ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ “นอร์ทเทิร์นวิจัย” ครั้งที่ 7 ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2564 ณวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น จังหวัดตาก

               ด้วยว

Read more

ขอเชิญชวนส่งบทความวิชาการ บทความวิจัย และบทความวิทยานิพนธ์ และเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

ขอเชิญชวนส่งบทความวิ

Read more

ประชาสัมพันธ์การประกวดภาพถ่าย โครงการศิลปินร่วมสมัย สู้ภัยโควิดด้วยจิตสำนึก #2 ในหัวข้อ “บันทึกคนไทย หัวใจไม่เคยท้อ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ประชาสัมพันธ์การประก

Read more

ขอเชิญชวนบุคลากร คณาจารย์ และนักศึกษาในสังกัดของท่านส่งบทความวิจัยและวิชาการเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

ขอเชิญชวนบุคลากร คณา

Read more