ประชาสัมพันธ์เปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ลงในวารสารวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

ประชาสัมพันธ์เปิดรับ

Read more

รัฐบาลญี่ปุ่นเปิดรับสมัครนักวิจัยรับทุนภายใต้โครงการ MEXT – The Nuclear Researchers Exchange Program FY 2021 เพื่อปฏิบัติงานวิจัย ณ ประเทศญี่ปุ่น

รัฐบาลญี่ปุ่นเปิดรับ

Read more

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรและนักศึกษาในสังกัดเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 14 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ประชาสัมพันธ์เชิญชวน

Read more

ศูนย์แม่ข่ายประสานงาน (อพ.สธ.) – มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมปฏิบัติการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ขอเชิญเข้าร่วมการฝึก

Read more

ศูนย์แม่ข่ายประสานงาน (อพ.สธ.) – มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ขอเชิญเข้าร่วมการฝึก

Read more

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการโครงการ “การเสริมพลังเครือข่ายวิชาการเพื่อท้องถิ่นในการลดความเหลื่อมล้ำเชิงพื้นที่” ภายใต้สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา

Read more