เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ (WORKSHOP) การพัฒนาปรับแก้ไขข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (FULL PROPOSAL) แผนงานริเริ่มสำคัญ (FLAGSHOP) ประจำปี 2564

เข้าร่วมประชุมเชิงปฏ

Read more

วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ขอแจ้งขยายเวลารับบทความฉบับเต็ม ในโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ “นอร์ทเทิร์นวิจัย” ครั้งที่ 7

วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น

Read more

ประชาสัมพันธ์การขยายเวลาส่งผลงานวิจัยเพื่อคัดเลือกให้นำเสนอในการประชุมทางวิชาการ การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 16 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

ประชาสัมพันธ์การขยาย

Read more

ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนบทความวิชาการ/วิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2564 สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประชาสัมพันธ์โครงการ

Read more

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสวนสุนันทาวิชาการ วิจัยและนวัตกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 9 เรื่อง “การยกระดับงานวิจัยสู่นวัตกรรม” มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ขอเชิญเข้าร่วมการประ

Read more

ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการมหิดลสู่การขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2564 Mahidol Sustainable Development Conference 2021 มหาวิทยาลัยมหิดล

ประชาสัมพันธ์การประช

Read more

ขอเชิญชวนส่งบทความ/ผลงานเพื่อนำเสนอในงาน THAILAND QUALITY CONFERENCE & The 22 Symposium on TQM Best Practices in Thailand ปี 2564 มูลนิธิส่งเสริมทีคิวเอ็มในประเทศไทย (มทส.)

ขอเชิญชวนส่งบทความ/ผ

Read more