สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประกาศรับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรมโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19

Spread the love

1

ด้วยสำนักงานวิจัยแห่งชาติ (วช.) จะสนับสนุนทุนวิจัยและนวัตกรรมตามความต้องการของประเทศที่สามารถแก้ไขปัญหาสำคัญและเร่งด่วนที่เกิดขึ้น ซึ่งผลการวิจัยและนวัตกรรมจะต้องมีเป้าหมายของผลผลิตและผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรม สามารถนำไปใช้ประโยชน์และแก้ไขปัญหาได้จริงอย่างทันท่วงที โดยต้องเป็นข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ในประเด็น 4 ประเต็นสำคัญ ดังนี้

1. การวิจัยและพัฒนาหน้ากากอนามัย N95 เพื่อใช้ทางการแพทย์

2. การวิจัยและพัฒนาชุดป้องกันส่วนบุคคลของบุคลากรการแพทย์ (Personal protective equipment (PPE) เช่น เสื้อกาวน์ป้องกันการติดเชื้อ (Surgical gown) และชุดป้องกันร่างกาย (Safety coverall) และอื่น ๆ

3. การวิจัยและพัฒนาเครื่องช่วยหายใจ (Ventilators/Respirators)

4. การวิจัยและพัฒพาระบบห้องและการปรับอากาศแรงดันลบ (Negative -pressure Facilities) และโรงพยาบาลสนาม

ลงทะเบียนส่งข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมที่เว็บไซต์ http://nriis.nrct.go.th/  กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนด และแนบไฟล์ข้อเสนอโครงการพร้อมดำเนินการยืนยันการส่งข้อเสนอโครงการให้สมบูรณ์ (สถานะ “ข้อเสนอการวิจัยที่ส่งแล้ว” ในระบบ NRIIS) โดยระบบ NRIIS จะเปิดรับลงทะเบียนระหว่าง วันที่ 8 – 14 เมษายน 2563 เท่านั้น หากพ้นกำหนด อว. หรือ วช. จะไม่รับพิจารณาในรอบการพิจารณา ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลด “คู่มือการใช้งานระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ National Research and Innovation Information System (NRIIS) สำหรับนักวิจัย” ได้ที่ URL http://nriis.nrct.go.th/Manual.aspx

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://nriis.nrct.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=2282

เอกสาร

1. ประกาศ อว. รับทุนโควิด-19.pdf

2. แบบฟอร์มข้อเสนอ.docx

3. แบบฟอร์มข้อเสนอ.pdf

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.