วันอาทิตย์, กันยายน 24, 2023
สถาบันวิจัยและพัฒนา
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์การส่งรายงานประจำปี 2565 ขององค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

ประชาสัมพันธ์การส่งรายงานประจำปี 2565 ขององค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

ด้วยองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. ได้จัดทำรายงานประจำปี 2565 เพื่อประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจของ อพท. และผลการดำเนินงาน ดำเนินงานให้หน่วยงานภาคีเครือข่ายและสาธารณชนได้รับทราบ

ในการนี้ อพท. ขอส่งรายงานประจำปี 2565 ในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ https://www.freeday-april.com/DASTA2022/DASTA-AR2022.html#p=cover

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

องค์การบริหารพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)
สำนักสื่อสารองค์กร
โทร. 0-2357-3580 ต่อ 402, 404
โทร. 0-2357-3599
E-mail: saraban@dasta.or.th

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย